சுஜோ நிறுவன மாநாட்டு அறைகள் அக்ரிலிக் மீன் தொட்டி திட்டம்.

- 2021-08-03-


மீன் பெயர்: சுசோ நிறுவன மாநாட்டு அறைகள் அக்ரிலிக் மீன் தொட்டி திட்டம்.

அக்வைரம் நேரம்: 2020/10/29

நாடு: சீனா

அறிமுகம்: தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அளவு அக்ரிலிக் மீன் தொட்டி.