நீங்போ ஹோட்டல் நீருக்கடியில் திட்டம்.

- 2021-08-03-


மீன் பெயர்: நீங்போ ஹோட்டல் நீருக்கடியில் திட்டம்.

அக்வைரம் நேரம்: 2021/4/29

நாடு: சீனா

அறிமுகம்: 111-141 சதுர மீட்டர் இரட்டை தொகுப்பு அக்ரிலிக் தெளிவான ஜன்னல்கள் மூலம் காணப்பட்ட நீருக்கடியில் நிலப்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது.